Regulamin porządkowy
I. Ogólne przepisy porządkowe.
 1. Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania  postanowień Regulaminu oraz stosowania się do poleceń i wskazówek  personelu ZOO
 2. Warunkiem przebywania na terenie ZOO jest posiadanie aktualnego biletu wstępu.
 3. Bilet należy zachować do kontroli.
 4. Ogród Zoologiczny otwarty jest:
  • listopad – marzec od 900 do 1600
  • maj – wrzesień od 900 do 1900
  • kwiecień i październik w dni robocze od 900 do 1700
  • kwiecień i październik w soboty, niedziele i święta od 900 do 1800
 5. Kasy zamykane są na godzinę, a pawilony zwierząt na 15 minut przed zamknięciem ZOO.
 6. Wszyscy zwiedzający mają obowiązek opuszczenia terenu ZOO przed jego zamknięciem.
 7. W okresie od 01 października do końca kwietnia, wejście i wyjście z  odbywa się wyłącznie przez bramę główną.
 8. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie ZOO jedynie pod opieką dorosłych.
 9. ZOO nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu

II. Na terenie ZOO obowiązuje bezwzględny zakaz:
 1. Przebywania zwiedzających na terenie ZOO po godzinach zamknięcia.
 2. Wjazdu samochodami bez odpowiednich upoważnień i przepustek.
 3. Nadmiernego zbliżania się do zwierząt i ich drażnienia.
 4. Karmienia zwierząt.
 5. Wrzucania do klatek i na wybiegi śmieci i wszelkich innych przedmiotów w tym żywności.
 6. Przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Spożywania alkoholu  poza terenem punktów gastronomicznych posiadających stosowne zezwolenie.
 8. Palenia tytoniu w pawilonach i pomieszczeniach dla zwierząt oraz w innych miejscach oznaczonych zakazem palenia
 9. Wprowadzania oraz jazdy na rowerach, wrotkach, hulajnogach, łyżworolkach itp. Rowery należy zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych.
 10. Zaśmiecania i niszczenia terenów zielonych (trawników, kwietników, drzew i krzewów).
 11. Wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.
 12. Prowadzenia działalności handlowej, usługowej i akwizycyjnej za wyjątkiem osób świadczących tę usługę na podstawie umów zawartych z Ogrodem Zoologicznym. 

III. Bezpieczeństwo zwiedzających:
 1. Ogród zoologiczny można zwiedzać poruszając się jedynie po wyznaczonych w tym celu alejkach spacerowych.
 2. Należy bezwzględnie przestrzegać uwag i zaleceń pracowników ogrodu zoologicznego, służb porządkowych oraz stosować się do informacji umieszczonych na tablicach ostrzegawczych i informacyjnych umieszczonych przy obiektach i wybiegach zwierząt.
 3. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na barierki i ogrodzenia, przechodzić za nie oraz sadzać na nich dzieci.
 4. Zwiedzającym zabrania się wspinać na obiekty, eksponaty oraz kaskadę wodną w kotlinie dinozaurów.
 5. Zabrania się kąpania w zbiornikach wodnych.
 6. Zakazane jest wchodzenie na zaplecza wybiegów dla zwierząt oraz zaplecza gospodarcze oraz inne miejsca oznaczone takim zakazem
 7. Zakazane jest pozostawianie dzieci bez nadzoru.

Wejście na teren ZOO na podstawie zakupionego biletu, zaproszenia, karnetu i przepustki jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Za wypadki powstałe na terenie ZOO z winy zwiedzających ZOO nie odpowiada.
Zwiedzający odpowiadają za wszelkie szkody i straty powstałe z ich winy oraz z winy dzieci pozostających pod ich opieką. 
Za pozostawione w stojakach rowery i inne pojazdy, ZOO oraz WPKiW nie bierze odpowiedzialności.

Czy wiesz że