Regulamin zajęć edukacyjnych
 1. Zajęcia edukacyjne w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie prowadzone są według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Przez zajęcia edukacyjne rozumie się wykłady, warsztaty oraz oprowadzanie po zoo.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych, głównie przedszkolnych, szkolnych, uczestników półkolonii oraz słuchaczy tzw. uniwersytetów trzeciego wieku.
 4. Zajęcia edukacyjne są płatne. Grupy korzystające z oferty edukacyjnej ponoszą, niezależnie od opłaty za zajęcia, również opłatę za wstęp do zoo, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wycieczki, z uwzględnieniem stałych lub czasowych promocji.
 5. Jeden opiekun na każde 10 dzieci w wycieczkach szkolnych lub przedszkolnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) ma prawo do bezpłatnego wstępu do zoo. Pozostali opiekunowie (w ilości zgodnej z liczbą opiekunów podaną w karcie wycieczki) zobowiązani są do wykupienia ulgowego biletu wstępu do zoo zgodnie z cennikiem.
 6. Opiekunowie oraz kierownik wycieczki zwolnieni są z opłat za zajęcia edukacyjne. Inne osoby dorosłe uczestniczące w wycieczce (np. rodzice towarzyszący dzieciom) pokrywają opłaty zgodnie z cennikiem.
 7. Ewentualne zniżki i rabaty uzyskane np. jako nagroda w konkursie, nie sumują się ze zniżkami bezpośrednio wynikającymi z cennika.
 8. Wszystkie opłaty wnoszone są w kasie biletowej zoo przed rozpoczęciem zajęć, z wyłączeniem warsztatów realizowanych przez pracowników Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, które są płatne przelewem na rachunek Uniwersytetu.
 9. Płatność za zamówione zajęcia edukacyjne w formie bezgotówkowej - przelewem na rachunek zoo - jest możliwa wyłącznie za zgodą Dyrektora Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, udzieloną w odpowiedzi na pisemny wniosek, zawierający dane płatnika, doręczony na adres sekretariatu zoo, co najmniej tydzień przed umówionym terminem zajęć.
 10. W celu rezerwacji zajęć wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj. Kopia formularza wysyłana jest automatycznie do osoby dokonującej rezerwacji, na adres podany w formularzu.
 11. Potwierdzenie rezerwacji następuje następnego dnia roboczego lub w najbliższym możliwym terminie.
 12. Zajęcia edukacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 i trwają od około 60 minut (wykłady) do 90 minut (warsztaty, oprowadzanie po zoo).
 13. W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest organizacja zajęć po godzinie 15.00 lub w dniu wolnym od pracy. W takim przypadku należy skontaktować się z pracownikami Sekcji Dydaktyki i Promocji przed końcem miesiąca poprzedzającego termin wycieczki, ale nie później niż dwa tygodnie przed planowaną wizytą.
 14. Minimalna liczba osób w grupie (nie licząc opiekunów) to 5. Maksymalnie grupa liczyć może 30 osób w przypadku wykładów i warsztatów oraz 35 w przypadku oprowadzania po zoo. Większe grupy, w miarę możliwości, dzielone są na podgrupy.
 15. Grupa zobowiązana jest do oczekiwania na prowadzącego zajęcia przy kasie biletowej zoo lub w innym, ustalonym wcześniej miejscu.
 16. Rezygnację z umówionych wcześniej zajęć edukacyjnych należy zgłaszać telefonicznie lub mailem na adres dydaktyka@slaskiezoo.pl z kopią DW na sekretariat@slaskiezoo.pl. W przypadku zmiany terminu wcześniej umówionej wycieczki, zoo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości organizacji zajęć w innym terminie
 17. Zoo zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadkach losowych, awarii (np. braku zasilania) itp.
 18. Uczestnicy zajęć edukacyjnych pozostają cały czas pod opieką swoich opiekunów. Opiekunowie grup są zobowiązani do pozostania z grupą przez cały czas zajęć i pobytu na terenie zoo, do monitorowania zachowania uczestników grupy oraz dyscyplinowania jej w razie potrzeby.
 19. Odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników ponoszą opiekunowie grupy.
 20. Każdy uczestnik zobowiązany jest do poszanowania mienia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego oraz do przestrzegania regulaminu porządkowego zoo.
 21. Opiekunowie grupy przed wejściem na teren zoo są zobowiązani zapoznać uczestników zajęć z regulaminem, o którym mowa w pkt. 20.
 22. Prowadzący zajęcia edukacyjne ma prawo odmówić ich kontynuowania w przypadku nieodpowiedniego zachowania grupy i braku reakcji ze strony opiekunów.
 23. Spodziewane spóźnienie grupy powinno być zgłoszone pracownikowi Sekcji Dydaktyki i Promocji lub w kasie biletowej zoo. Spóźnienie przekraczające 15 minut może być podstawą do skrócenia lub odwołania zajęć.
 24. Rezerwacja zajęć edukacyjnych stanowi jednocześnie akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Czy wiesz że